· Quỹ đầu tư Việt Nam · Metaway Capital

Đang gọi vốn

Xem tất cả

Nhà thông minh

Xem thêm

SmartHomeTech

Giai đoạn: Seed

Số vốn gọi: $500.000

2023

Năng lượng tái tạo

Xem thêm

GreenFuel

Giai đoạn: Series A

Số vốn gọi: $2.000.000

2023

Giáo dục trực tuyến

Xem thêm

Sed ut perspiciatis

Giai đoạn: Pre-seed

Số vốn gọi: $100.000

2023

Nhà thông minh

Xem thêm

Lorem ipsum

Giai đoạn: Seed

Số vốn gọi: $500.000

2023

Y tế di động

Xem thêm

HealthMate

Giai đoạn: Seed

Số vốn gọi: $300.000

2023

Đã đầu tư

Xem tất cả

Du lịch

Xem thêm

TourVia

Giai đoạn: Series B

Số vốn gọi: $2.500.000

2023

Fintech

Xem thêm

FinXPay

Giai đoạn: Series A

Số vốn gọi: $1.000.000

2023

Đối tác

Báo chí - Truyền thông