DANH MỤC ĐẦU TƯ

 • Danh mục

 • Nhà thông minh

 • Năng lượng tái tạo

 • Du lịch

 • Giáo dục trực tuyến

 • Fintech

 • Y tế di động

 • Lĩnh vực

 • Chứng chỉ quỹ MTWC

 • Đầu tư cổ phần riêng lẻ

 • Quỹ tín thác bất động sản

Clear

Chứng chỉ quỹ MTWC

Nhà thông minh

Xem thêm

SmartHomeTech

Giai đoạn: Seed

Số vốn gọi: $500.000

2023

Năng lượng tái tạo

Xem thêm

GreenFuel

Giai đoạn: Series A

Số vốn gọi: $2.000.000

2023

Đầu tư cổ phần riêng lẻ

Du lịch

Xem thêm

TourVia

Giai đoạn: Series B

Số vốn gọi: $2.500.000

2023

Quỹ tín thác bất động sản

Giáo dục trực tuyến

Xem thêm

Sed ut perspiciatis

Giai đoạn: Pre-seed

Số vốn gọi: $100.000

2023

Nhà thông minh

Xem thêm

Lorem ipsum

Giai đoạn: Seed

Số vốn gọi: $500.000

2023